نظارت و كارشناسي كارخانه مواد غذايي

نظارت و كارشناسي از ساخت كارخانه مواد غذايي جهت توليد مواد غذايي كاملا جديد توسط تيم متخصص اشن زاينده رود صورت گرفته شد.