جلسه مشاوره خط توليد دكستروز

جلسه مشاوره خط توليد دكستروز فود گريد توسط تيم مجرب مشاوران اشن زاينده رود و جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده برگزار گرديد و در اين جلسه يازار عرضه و تقاضاي محصول نام برده نيز مورد بررسي قرار گرفت.