احداث خط توليد عرقيجات

جلسه پرزنت براي خط توليد عرقيجات توسط تيم متخصص مشاوران اشن زاينده رود و جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده برگزار گرديد و در اين جلسه ابعاد مختلف دستگاه هاي خط توليد عرقي جات مورد بررسي قرار گرفت.