منتظر تماس شما هستیم

در زمینه مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرای کارخانجات صنایع غذایی، تامین دستگاههای تولید و تجهیزات آزمایشگاهی کارخانجات صنایع غذایی و با پیشرفته ترین آزمایشگاهها