روز مادر در کل جهان جشن گرفته می شود و به نظر می رسد که جزء معدود موضوعات جهانی باشد که تمام فرهنگ ها، حتماً یک روز را در سال به آن اختصاص می دهند و عنوان روز مادر و پاس داشتن مادرانگی را جشن می گیرند. این روز به دلیل معجزه تولد فرزند و فداکاری های مادر و همچنین به عنوان خاص ترین انسان های دنیا که این معجزه را به عمل آورده اند، برگزار می شود. جشن های روز مادر در کل جهان بسیار متنوع هستند که معمولاً تاریخ برای برگزاری جشن روز جهانی مادر، ” روز 9 ماه می ” در تقویم میلادی است که این تاریخ برای همه کشورها نیست بلکه یک روز جهانی برای مادران است و کشورهای دیگر تاریخ های متفاوتی را به عنوان روز زن و روز مادر جشن می گیرند.

شرکت مهندسین مشاور اشن زاینده رود روز جهانی مادر را به همه مادران در هر کجای این کره خاکی که باشند را تبریک عرض می کند.