5 دی ماه در تقویم  زرتشتیان روز خواریزید یا روز درگذشت زرتشت است. به روایتی او در 77 سالگی و زمانی که با پیروانش در آتشکده شهر بلخ بود، کشته شد.

عصاره آنچه را که او به مردم می آموخت و توصیه می کرد، خلاصه می شود در:

  • گفتار نیک
  • پندار نیک
  • کردار نیک

و این یعنی انسانیت…

کاش در زندگی مان بتوانیم فقط همین سه اصل را رعایت کنیم.

منبع: آسمونی