30 فروردین روز آزمایشگاه، روز سپاس از جان ها و اندیشه های والایی است که در پویایی نظام سلامت خالصانه از خودگذشته اند و بدون هیچ چشم داشتی در خدمت دردمندان و بیماران بوده اند. با شیوع بیماری کووید۱۹  اهمیت کار سپیدپوشان گمنام آزمایشگاهی کشور که در این شرایط سخت همگام با دیگر پرسنل، درصف مقدم تشخیص و کنترل این بیماری گام برداشته اند، بیش از بیش نمایان شده است.

شرکت مهندسین مشاور اشن زاینده رود فراررسیدن ۳۰  فروردین، سالروز حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه را به همه تلاشگران این عرصه در سراسر کشور عزیزمان تبریک عرض مینماید.