روزی برای تقدیر از آن ها، زنان خانه دار در این روز از نیازهای عاطفی، اجتماعی، آرزوها و خواسته های خود می گویند. کار خانگی، مختص زنان نیست و همه باید در امور منزل مشارکت کنند.