روز 29 اکتبر 1969 اولین پیام اینترنتی ارسال شد و حالا با گذشت پنج دهه بیش از 4 میلیارد نفر در جهان به اینترنت دسترسی دارند. هدف این روز دستیابی آزاد به اینترنت برای همه مردم جهان است.