فدراسیون بین‌المللی دیابت و سازمان بهداشت جهانی در سال 1991 و در پاسخ به رشد روزافزون دیابت در تمامی جوامع بشری، روز 14 نوامبر را به نام روز جهانی دیابت نامگذاری کردند. این روز در سال 2006 توسط سازمان ملل متحد به عنوان یک روز رسمی در تقویم جهان ثبت گردید.

اهداف اصلی که این کمپین دنبال می‌کند عبارتند از:

اطلاع‌رسانی گسترده به جوامع، سیاستمداران و ذینفعان در سراسر دنیا برای توجه ویژه به دیابت. اطلاع‌رسانی گسترده از فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی دیابت و نقشی که این نهاد در جهت ارتقای آگاهی دنیا ایفا می‌کند

روز جهانی دیابت در ایران

به ابتکار وزارت بهداشت ج.ا. ا و در راستای ارتقای آگاهی عمومی و توجه به معضل دیابت، از سال 1392 هر ساله یک هفته از آبان ماه به نام هفته ملی دیابت نامگذاری شده و فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجمن‌های دیابت سراسر کشور و شرکت‌های دارویی مرتبط در سطح کشور برگزار می‌گردد و همچنین 14 نوامبر، روز جهانی دیابت می باشد

شعارهای روز جهانی دیابت در 9 سال اخیر عبارتند از:

2013: از آینده محافظت کنیم: آموزش دیابت و پیشگیری از دیابت

 2014: تغذیه سالم با صبحانه آغاز می‌شود

 2015: تغذیه سالم

2016: چشم‌ها به دیابت

 2017: زنان و دیابت: آینده سالم حق ماست

 2018: دیابت نگرانی هر خانواده

 2019: دیابت و خانواده

 2020: پرستار و دیابت

 2021: دسترسی به درمان دیابت

منبع: آسمونی