بازدید از پروژه در حال ساخت محصولات جدید و بی نظیر و تهیه گزارش پیش برد پروژه توسط تیم مجرب مهندسین مشاوره اشن زاینده رود انجام شد.