هفتم آبان، سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل می باشد. براساس رویدادنامه نبونعید، در 29 اکتبر( 7 آبان) سال 539 پیش از میلاد کوروش وارد بابل شد. در رویدادنامه نبونعید اینچنین آمده است: در ماه ارخسمنو( arahsamnu= ماه هشتم)، روز سوم( هفتم آبان ماه) کوروش به بابل اندر آمد. شاخه های سبز در برابر(زیر پای او) گسترده شد. این روز به مناسبت پایان تصرف امپراتوری بابل به دست سپاه هخامنشیان و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شده است.