پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه اشن

عضو کانون مشاوران

جواز تاسیس از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

آزمایشگاه مجاز