دستگاه ارده زن از جنس استيل و با ظزفيت 1 تن در روز توسط تيم اشن زاينده رود به فروش مي رسد.