طراحی و ساخت پاستوریزاتور که توسط تیم مجرب اشن زاینده رود به سفارش سزمایه گزار محترم تنکابنی انجام شد.

 

azizkhani
Author: azizkhani