طراحي كارخانه نبات و ساخت دستگاه هاي خط توليد نبات براي سرمايه گزار محترم توسط جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده و تيم مجرب اشن زاينده رود انجام  و اجرا شده است