خط کامل تولید شکلات های بر پایه پروتیین توسط شرکت صنایع غذایی اشن زاینده رود طراحی و ساخته شده است.