جلسه نهايي مشاوره و عقد قرارداد با سرمايه گزار ايراني مقيم امارت جهت توليد محصول غذايي خاص با ارزش حدودي 70 ميليارد تومان در استان گيلان توسط جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده برگزار گرديد.