تیزر گفتگو  اختصاصی  هلدینگ واستریوش با همکاری(جناب اقای دکتر سید احمد حسینی) دبیر خبرگزاری ایسنا در استان مازندران با دکتر احمدی متخصص بهداشت مواد غذایی درباره ی ناگفته های صنعت غذا.