سومین جلسه تولید محتوا خبرنامه هلدینگ واستریوش در تاریخ 19 آبان با حضور نمایندگان استان های مازندران،گلستان وجناب آقای دکتر حسینی دبیر خبرگزاری ایسنا در مازندران برگزار گردید. در این جلسه چگونگی آماده سازی خبرنامه و تولید محتوا مورد بررسی قرار گرفت  و هریک از مهمانان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.