دکتر رضا اسماعیل زاده کناری از کارآفرینان برجسته صنایع غذایی کشور ، بنیانگذار و مدیریت مجموعه هلدینگ واستریوش می باشد.در این راستا گفتگویی اختصاصی  توسط خبرگزاری ایسنا (جناب اقای دکتر سید احمد حسینی دبیر خبرگزاری ایسنا در استان مازندران) با ایشان در تاریخ 28 آبان در محل هلدینگ واستریوش انجام گردید. که در آینده نزدیک ماحصل این گفتگو به سمع و نظر شما خواهد رسید.