فروش مخازن 3 جداره و استیل 6 میلی لیتر در ظرفیت های گوناگون که توسط تیم مجرب مهندسین مشاوره اشن زاینده رود ساخنه شده است.