دستگاه پاستوريزاسيون صفحه اي، 5 تن و 4 مرحايه توسط تيم اشن زاينده رود به فروش مي رسد.