براي خريد دستگاه سبزس شور سه واگنه و صنعتي با ظرفيت بالا و همچنين تمام استيل با شركت اشن زاينده رود تماس بگيريد.