دستگاه بسته بندي پيلوپك و صنعتي و استيل توسط گروه صنعتي اشن زاينده رود به فروش ميرسد.