طراحي و ساخت پاستوريزاتور كه توسط تيم مجرب اشن زاينده رود به سفارش سزمايه گزار محترم تنكابني انجام شد.

 

azizkhani
Author: azizkhani