طراحي و ساخت پاستوريزاتور كه توسط تيم مجرب اشن زاينده رود به سفارش سزمايه گزار محترم تنكابني انجام شد.