انواع مخازن مورد استفاده در صنايع غذايي دارويي، بهداشتي، آرايشي كه توسط تيم مجرب اشن زاينده رود طراحي و ساخته شده است.