مشاوره، طراحی، نظارت براجرای کامل کارخانجات مواد غذایی(کلید استارت)

آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

اخذ کلیه مجوزهای کارخانجات مواد غذایی

تامین دستگاههای تولید و تجهیزات آزمایشگاهی کارخانجات مواد غذایی در داخل و خارج کشور

واردات مواد اولیه مصرفی کارخانجات مواد غذایی

فروش و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور و صادرات

اخذ کلیه استانداردهای ملی و بین المللی(ISO)

In the event you are seeking to make a little excess money composing essays for the money, then you have arrive at the appropriate location

You need to understand it is not quite as difficult as it may appear in the beginning to produce a fine living creating essays. It all buy essay takes is a few excess hours of effort and you could get some very good cash on pocket.