مشاوره، طراحی، نظارت براجرای کامل کارخانجات مواد غذایی(کلید استارت)

آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

اخذ کلیه مجوزهای کارخانجات مواد غذایی

تامین دستگاههای تولید و تجهیزات آزمایشگاهی کارخانجات مواد غذایی در داخل و خارج کشور

واردات مواد اولیه مصرفی کارخانجات مواد غذایی

فروش و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور و صادرات

اخذ کلیه استانداردهای ملی و بین المللی(ISO)