جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده و همكاران تيم مشاوره اشن زاينده رود جلسه اي براي پرزنت طرح توجيهي پروژه خط توليد محصولات رژيمي بر پايه غلات براي سرمايه گزار محترم برگزار نموند.