آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفی عسل:

در سال 1398، این شرکت در مهد عسل ایران (بخش اشن استان اصفهان) آزمایشگاه تخصصی عسل با پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز تاسیس شده است.